Asiakkaiden keskeiset ongelmat

Mittalaitteiden huono toimivuus ja luotettavuus

Erilaiset veden ja jäteveden laadun mittalaitteet ovat kehittyneet ja yleistyneet nopeasti. Yleisestä kehityksestä huolimatta mittalaitteita tarvitsevat loppukäyttäjät teollisuudessa ja vesihuollossa ovat kokeneet keskeiseksi ongelmaksi mittalaitteiden huonon toimivuuden ja luotettavuuden.

Puutteellinen asiantuntemus

Tyypillisesti mittalaitteistojen kunnossapito, puhdistus, huolto, kalibrointi ja joissain tapauksissa jopa asennus on jäänyt loppukäyttäjän tehtäväksi. Yleensä asiantuntemus näiden toimenpiteiden suorittamiseksi on puutteellista.

Mittausten määrittelyn osaamattomuus johtaa tehottomuuteen

Mitattuja suureita ei useissa tapauksissa ole kyetty liittämään olemassa oleviin automaatio- ja tietojärjestelmiin, jolloin mittauksilla saavutettava hyöty on jäänyt vähäiseksi. Käytössä saattaa olla oma laitteisto, mutta sitä ei osata hyödyntää tehokkaalla tavalla. Toisaalta monella vesilaitoksella ei ole resursseja ylläpitää laitettaan.

Teollisuudessa tehdään työvoimaa vaativia kalliita laboratorioanalyysitöitä joka päivä, vaikka tehokkaampaan tulokseen päästäisiin automaattisilla ja reaaliaikaisia analyyseillä.

Erikoisasiantuntemuksen palvelukonsepti on ratkaisu ongelmiin

Näiden seikkojen vuoksi on tullut esille tarve kehittää palvelukonsepti, jolla loppukäyttäjälle tuotetaan räätälöidysti tarvittava tieto kulloinkin tarvittavista veden (raakavesi, prosessivedet ja jätevedet) laatu- ja määräsuureista reaaliaikaisesti luotettavilla Online-mittauksilla.